Zakres doradztwa Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną w pełnym zakresie określonym ustawą o radcach prawnych, w szczególności prawnicy Kancelarii doradzają w następujących dziedzinach:

2.1. Prawo handlowe.

 • Udzielamy klientom porad na temat aspektów polskiego prawa  handlowego, szczególnie dotyczących zakładania, łączenia, nabycia i reorganizacji  podmiotów gospodarczych.
 • Obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Rad Nadzorczych 
 • Sprawowanie w imieniu Klienta tzw. „nadzoru właścicielskiego”. Reprezentacja na zgromadzeniach i podejmowanie uchwał w imieniu klientów.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami spółki. 
 • Prowadzenie obsługi prawnej zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 • Projekty dokumentów w trakcie postępowania przed sądem rejestrowym w celu dokonania stosownych wpisów do rejestru handlowego.
 • Doradztwo w związku z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem spółek prawa handlowego.

2.2. Prawo cywilne.

 • Opracowanie porad prawnych biorąc pod uwagę cel każdej transakcji, tak aby osiągnąć optymalny rezultat.
 • Przygotowywanie projektów umów niezbędnych do prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej, opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów, a także pomoc w trakcie negocjacji.

2.3. E-commerce i prawo własności intelektualnej.

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z dostawą i wdrażaniem systemów informatycznych.
 • Porady prawne związane z technologiami informatycznymi, w tym umowami. 
 • Doradztwo prawne obejmuje również kwestie związane z rejestracją znaków towarowych oraz w zakresie prawa własności intelektualnej i praw autorskich.
 • Doradztwo związane z prawnymi zagadnieniami handlu elektronicznego, umów zawieranych na odległość i ochroną prywatności. 
 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym analiza potrzeb, opracowywanie niezbędnych procedur i dokumentów oraz asysta w postępowaniu związanym ze zgłoszeniem zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 • Przygotowywanie i opiniowanie oraz negocjowanie umów licencyjnych oraz innych umów związanych z obrotem bądź korzystaniem z praw własności intelektualnej.

2.4. Reorganizacja i Przejęcia przedsiębiorców („M&A”)

 • Przygotowywanie analiz prawnych działających przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie prawnych aspektów koncepcji przejęcia przedsiębiorcy lub jego majątku.
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów mających za przedmiot przejęcie przedsiębiorstwa.
 • Pomoc prawna w procesie uzyskiwania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz w trakcie wdrażania opracowanej koncepcji. 
 • Doradztwo w zakresie nabywania akcji lub udziałów spółek, również spółek, których akcje notowane są w publicznym obrocie.

2.5. Prawo inwestycyjne, nieruchomości

 • Przygotowywanie analiz stanu prawnego wybranej przez inwestora nieruchomości.
 • Opracowywanie koncepcji transakcji mających za przedmiot nieruchomości. 
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów, na podstawie, których następuje nabycie tytułu prawnego do nieruchomości, umów z wykonawcami i umów z przyszłymi użytkownikami obiektu np. najemcami. 
 • Doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów, regulaminów i umów.
 • Doradztwo prawne w procesie pozyskiwania przez inwestorów środków finansowych na przedsięwzięcie.
 • Doradztwo prawne w związku z zabezpieczeniami ustanawianymi na nieruchomościach.

2.6 Zamówienia publiczne

 • Doradztwo na rzecz podmiotów zobowiązanych do zorganizowania przetargu w trybie tzw. zamówień publicznych (Zamawiającym) jak i podmiotów przystępujących do przetargu jako oferenci (Wykonawcy).
 • Doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu przeprowadzania przetargu, zgodnego z przedmiotem zamówienia oraz właściwością zamawiającego (podmioty publiczne i prywatne).
 • Doradztwo prawne przy opracowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów m.in. ogłoszeń, instrukcji dla wykonawców, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny, protokołów, odwołań lub protestów oraz dokumentów i pism skierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością formalnego przebiegu procedury przetargowej.

2.7.    Prawo antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja

 • Przygotowywanie analiz planowanych transakcji pod kątem istnienia obowiązku dokonania zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zamiaru koncentracji, w szczególności w związku z nabywaniem udziałów, akcji lub majątku znacznej wartości.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i pomoc prawna w związku dokonywanym zgłoszeniem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, monitorowanie toczącego się postępowania. 
 • Przygotowywanie analiz umów zawieranych przez Klienta, prowadzonych przez niego inwestycji oraz wewnętrznych procedur w zakresie ich zgodność z przepisami polskiego i europejskiego prawa konkurencji.
 • Doradztwo prawne, włącznie z reprezentacją przed sądem, w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwej reklamy produktów, używania bez zgody uprawnionego jego znaków towarowych lub znaków podobnych do oznaczania swoich produktów.
 • Przygotowywanie analiz i oceny ryzyka w związku z planowanym przez przedsiębiorcę działaniem, zawieraniem umów oraz porozumień o współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w tej samej branży.

2.8. Prawo pracy

 • Doradztwo w sprawach pracowniczych, przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym stosunków pracy z cudzoziemcami.
 • Przygotowywanie projektów umów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji. 
 • Przygotowywanie analiz prawnych z zakresu prawidłowości stosowania przepisów prawa pracy.
 • Przygotowywanie projektów regulaminów pracy oraz innych regulaminów przewidzianych przepisami prawa pracy.

2.9. Sprawy sporne i postępowanie sądowe

 • Doradztwo i reprezentacja Klienta w trakcie postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych.
 • Doradztwo przy wyborze właściwej procedury.
 • Negocjacje i mediacje sporów gospodarczych.

2.10. prawo karne

 • Doradztwo i reprezentacja klienta w postępowaniu karnym i karnym skarbowym przed sądem i w postępowaniu przygotowawczym
 • Pomoc udzielana członkom zarządu spółek kapitałowych w zakresie odpowiedzialności karnej w tym reprezentacja przed organami wymiaru sprawiedliwości

2.11. Inne dziedziny  prawa.
Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami i doradcami podatkowymi w następującym zakresie:

 • Prawa podatkowego i ceł
 • Ochrony środowiska
 • Prawa Unii Europejskiej
©2010 Szabunio - Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
email:biuro@sz-kancelaria.pl